Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Top Modelbouw
Torenstraat 4
3861 BT Nijkerk
Email : info@topmodelbouw.nl
KvK: 04079312

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  Opdrachtgever: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening  van een beroep of bedrijf en een overeenkomst met Top Modelbouw aangaat;

1.2 Consument: de natuurlijke die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Top Modelbouw;

1.3 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Top Modelbouw georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.5 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

1.6 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever, consument of Top Modelbouw in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.7 Afnemer/koper/klant: De natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten van Top Modelbouw afneemt. Daar waar het niet relevant is of het een consument of een opdrachtgever betreft.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en transactie met Top Modelbouw.

2.2  Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever of consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Top Modelbouw zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.4  Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Top Modelbouw worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Top Modelbouw ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 3. AANBOD

3.1  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever of consument mogelijk te maken. Als Top Modelbouw gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een impressie van de aangeboden producten en/of diensten, indien het een waarheidsgetrouwe weergave betreft zal dit worden vermeld. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Top Modelbouw niet.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST

4.1  Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de opdrachtgever of consument van het aanbod. Top Modelbouw is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

4.2  Indien de opdrachtgever of consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Top Modelbouw onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Top Modelbouw passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever of  consument elektronisch kan betalen, zal Top Modelbouw daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4  Top Modelbouw kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Top Modelbouw op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT / ANNULEREN VAN UW BESTELLING

5.1  Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling of een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet door Top Modelbouw aan klant verzonden, binnen 12 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@topmodelbouw.nl. Neem in uw email tenminste het ordernummer en uw naam op. Uw annulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft betaald, restitueert Top Modelbouw het betaalde bedrag met inhouding van eventuele administratie- en transactiekosten uiterlijk binnen veertien dagen.

5.2  Voor ontbinding van de koop, conform de wet ‘koop op afstand’, dient de consument via mail contact op te nemen met de klantenservice van Top Modelbouw via info@topmodelbouw.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande en het gestelde in de subartikelen 5a en 5b ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

5.3  U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw annulering hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag met inhouding van eventuele administratie- en transactiekosten uiterlijk binnen veertien dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Top Modelbouw plaats.

5.4  Indien u niet binnen 12 uur na bevestiging van de bestelling of geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Top Modelbouw is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

5.5 Producten afgenomen binnen een abonnement vallen niet onder het herroepingsrecht en kunnen niet worden geannuleerd.

ARTIKEL 5A. HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN OVERIGE PRODUCTEN

5A.1 Dit artikel betreft alle producten die geen voedingswaar betreffen.

5A.2 Bij de aankoop van producten middels een overeenkomst op afstand, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

5A.3 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Top Modelbouw retourneren, conform de door Top Modelbouw verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5A.4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Top Modelbouw bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 5B HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN DIENSTEN

5B.1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

5B.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Top Modelbouw bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 6 UITSLUITING VAN HERROEPINGSRECHT

6.1 Beperkingen of uitsluitingen van de herroepingsrecht - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

6.2  Uitsluiting van het herroepingsrecht is tenminste mogelijk voor producten:
a) die door Top Modelbouw tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) die onderdeel van een abonnement zijn.

6.3 Diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

6.4 Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op overeenkomsten met consumenten.

ARTIKEL 7A KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

7a.1 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de consument.

7a.2  Indien de consument vooruit heeft betaald, zal Top Modelbouw het aankoopbedrag met inhouding van eventuele administratie- en transactiekosten binnen 30 dagen aan de consument terugbetalen.

ARTIKEL 7B KOSTEN IN GEVAL VAN RETOURNERING

7b.1 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de consument.

ARTIKEL 8. PRIJZEN

8.1  De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's. Indien niet expliciet vermeldt, dan gelden de prijzen inclusief BTW, exclusief andere heffingen van overheidswege. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten gecommuniceerd.

8.2  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere van overheidswege opgelegde kosten.

8.3 In afwijking van het vorige lid kan Top Modelbouw producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Top Modelbouw geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

8.4 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

8.5 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn afhankelijk van de hoogte van het orderbedrag. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

8.6 Top Modelbouw kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 9. LEVERING EN UITVOERING

9.1 Top Modelbouw zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer bij de bestelling kenbaar heeft gemaakt.

9.3 Top Modelbouw streeft ernaar om bestellingen binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden aan haar vervoerder. Hiertoe is Top Modelbouw evenwel niet verplicht.

9.4  De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de afnemer zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen, danwel producten waarbij voordat de overeenkomst tot stand is gekomen duidelijk een lagere levertijd is gecommuniceerd. Indien het, behoudens voorgaande uitzonderingen, niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de afnemer daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

9.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

9.6  Top Modelbouw is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de afnemer of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Top Modelbouw.

ARTIKEL 10. RISICO EN EIGENDOM

10.1 Het risico van de zaken gaat van Top Modelbouw over op de afnemer op het moment van aflevering.

10.2 Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van Top Modelbouw over op het moment van bezorging.

10.3 Indien de afnemer niet tijdig aan Top Modelbouw mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Top Modelbouw op de afnemer op het moment dat de afnemer in verzuim is en zal Top Modelbouw de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.

10.4 Het eigendom van de zaken gaat van Top Modelbouw over op de afnemer eerst nadat de afnemer de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan Top Modelbouw is verschuldigd, heeft voldaan.

ARTIKEL 11 DUURTRANSACTIES EN ABONNEMENTEN

11.1 Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan heeft een duur van tenminste 1 jaar. Hierna kent deze, met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels,  een opzegtermijn van twee maanden.

11.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de wederpartij de overeenkomst zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst twee maanden bedragen.

11.3 Indien een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan door vooruit betaling is voldaan, wordt bij tussentijdse beëindiging, om welke redenen dan ook, nimmer geld terugbetaald.

ARTIKEL 12. BETALING

12.1 Betalingen aan Top Modelbouw kunnen op diverse wijzen plaatsen vinden:
a) Contant: de afnemer haalt de bestelling op bij de vestiging van Top Modelbouw en rekent het contant af.
b) Vooruit: de afnemer ontvangt van Top Modelbouw een orderbevestiging met het te betalen bedrag. Na voldoening van het te betalen bedrag op de bankrekening van Top Modelbouw ontvangt de afnemer het product.  Betaling kan via de beschikbaar gestelde mogelijkheden worden voldaan.
c) Facturatie: binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient de betaling plaats te vinden. Deze betalingsoptie geldt alleen als Top Modelbouw dit met de afnemer nadrukkelijk heeft afgesproken.

12.2 Bij niet tijdige betaling is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan Top Modelbouw verder toekomende rechten.

12.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Top Modelbouw moet maken tot verhaal van haar vordering(en), zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van € 75,- excl. BTW.

12.4 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Top Modelbouw te melden.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Top Modelbouw is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de afnemer of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Top Modelbouw.

13.2 De aansprakelijkheid van Top Modelbouw overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Top Modelbouw.

ARTIKEL 14. ONTBINDING

14.1 Indien de afnemer een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Top Modelbouw het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Top Modelbouw tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Top Modelbouw verder toekomende rechten.

14.2 Alle vorderingen, die Top Modelbouw in geval van ontbinding van de overeenkomst op de afnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

ARTIKEL 15. KLACHTEN

15.1 Top Modelbouw doet er alles aan om alle producten conform de bestelling te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient afnemer de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.

15.2 Mocht een product niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, dient de afnemer dit per omgaande aan Top Modelbouw te melden door een e-mail sturen aan info@topmodelbouw.nl. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen zal Top Modelbouw reageren op de klacht.

15.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

ARTIKEL 16. OVERMACHT

16.1 Top Modelbouw heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Top Modelbouw gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

17.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
- zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
- zullen Top Modelbouw en wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

ARTIKEL 18. PERSOONSGEGEVENS

18.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Top Modelbouw nageleefd. Wanneer de afnemer zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Top Modelbouw contact opnemen. Top Modelbouw zal de afnemer de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.

18.2 Top Modelbouw zal de door de afnemer verstrekte gegevens opnemen in een bestand en/of een beveiligde database. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

18.3 Top Modelbouw is gerechtigd om contact gegevens van al haar klanten en relaties te gebruiken voor de eigen marketing doeleinden, waaronder nieuwsbrieven.

18.4 Top Modelbouw zal de persoonsgegevens nooit aan derden beschikbaar stellen.

18.5 Van zakelijke klanten mag Top Modelbouw naam en logo op de website van Top Modelbouw plaatsen.

ARTIKEL 19. COPYRIGHT/ INTELLECTUEEL EIGENDOM

19.1 Het auteursrecht op de inhoud, beeld en de vormgeving van de website berust bij Top Modelbouw. Niets uit de website of ongeacht elk ander medium mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Top Modelbouw.

19.2 Op de naam Top Modelbouw, het merk en het logo, alsmede alle onderdelen van de verpakkingen en etiketten met daarop het logo van Top Modelbouw, berusten de rechten bij Top Modelbouw.